Hưởng Ứng Ngày Pháp Luật nước CHXHCN Việt Nam

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Thực hiện kế hoạch số 2313/KH-UBND ĐT ngày 16/8/2018 của UBND Tỉnh Kon
Tum về việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên
địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018. Phòng GD&ĐT Kon Rẫy Thông báo về các đơn vị trường trực thuộc triển khai thực hiện theo đúng tinh thần trong Công văn.