• Đặng Nhẫn
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng Phòng GD&ĐT
 • 0603507047
 • - Trình độ CM,LLCT : Đại học sư phạm, Cao cấp chính trị. - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách, chỉ đạo chung - Điện thoại : 0603507047
 • Hoàng Đình Hải
 • Ban lãnh đạo
 • Phó Trưởng phòng GD&ĐT
 • 0603507235
 • - Trình độ CM,LLCT : Đại học sư phạm , TC chính trị. - Lĩnh vực phụ trách: Công tác giáo dục THCS
 • Hồ Thị Cảnh
 • Ban lãnh đạo
 • Phó Trưởng phòng GD&ĐT
 • 0603507037
 • - Trình độ CM,LLCT : Đại hộc sư phạm , TC chính trị. - Lĩnh vực phụ trách: Công tác GD Mầm non- Tiểu học