Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, một danh nhân văn hoá Thế giới, lãnh tụ thiên tài kính yêu, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc của đất nước ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ của cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho chúng ta một tài sản vô cùng quí giá, những tài sản vô cùng cao quí đó là tư tưởng về tấm gương đạo đức trong sáng, cao đẹp và mẫu mực, kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của nhân loại và thời đại.

Người đã chỉ rõ “Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội là con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân”. Con đường mà Người chỉ ra đã có sức thu hút và tập hợp lực lượng của toàn dân, đoàn kết chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng của giai cấp công nhân, nông dân và của cả dân tộc; dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân các nước, tranh thủ sự ủng hộ quí báu và giúp đỡ tận tình của các lực lượng cách mạng tiến bộ trên toàn thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.

Để phát huy cao độ tinh thần yêu nước của toàn dân, Người đã căn dặn phải đoàn kết, tập hợp rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp xã hội và mọi người Việt Nam, nhân lên gấp bội sức mạnh lòng yêu nước của con người Việt Nam, để xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng văn minh và tiến bộ ngang tầm với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân các dân tộc ở tỉnh Kon Tum nói riêng, không phân biệt giai cấp, thành phần, dân tộc, tôn giáo, kể cả người Việt Nam đang định cư sinh sống, làm ăn ở nước ngoài đã xoá bỏ được mặc cảm, định kiến, khép lại quá khứ, hướng về tương lai, lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng, chấp nhận những điều khác nhau nhưng không trái với lợi ích của dân tộc, tất cả vì độc lập của Tổ quốc, tự do hạnh phúc của  nhân dân. Mục tiêu chung đó đã đáp ứng với lợi ích, nguyện vọng của mọi người trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cho nên đã được các tầng lớp nhân dân ta đồng tình ủng hộ và hăng hái tham gia, mang lại nhiều kết quả quan trọng.

Ngày nay, tư tưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc của Người đã và đang được thể chế hoá, cụ thể hoá bằng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng và nhân dân ta xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện đất nước hoà bình, dân tộc đã hoàn toàn độc lập. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và mở rộng, tập hợp được nhiều các giai tầng tham gia.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, cần phải xử lý đúng đắn những vấn đề đang đặt ra trong các mối quan hệ về lợi ích kinh tế, cũng như chính trị – xã hội đối với các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo… nhằm đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân, chính từ những quan điểm đó; Kể từ khi có Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ chính trị (khoá VII) về “Đại đoàn kết dân tộc, tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất trong tình hình mới” và Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá IX) về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Thấm nhuần quan điểm của các Nghị quyết, có thể tự hào và nhìn nhận thấy rằng MTTQ Việt Nam các cấp ở tỉnh Kon Tum đã có nhiều cố gắng trong việc tham gia xây dựng Nhà nước cả về tổ chức bộ máy và chính sách pháp luật, biểu hiện cụ thể qua kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII; cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (khoá X), với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt rất cao để lựa chọn bầu ra những đại biểu cao nhất của đất nước và của tỉnh đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân ở địa phương đến với Đảng và Nhà nước.

Với chức năng phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum đã cùng với chính quyền tổ chức được nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân như: đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, đoàn kết tương thân tương ái, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, vận động bà con các dân tộc trong tỉnh định canh định cư, giãn dân, tách hộ, lập vườn, xoá bỏ các tập quán canh tác sản xuất lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh – gia đình văn hoá, xây dựng và thực hiện qui ước, hương ước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc; Tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang, chức sắc các tôn giáo, nhân dân các dân tộc trong tỉnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã được cán bộ công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia một cách sôi nổi nhiệt tình; vận động nhân dân thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”;“Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”…, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người có công với nước, với dân, từng bước thực hiện xã hội hoá công tác xã hội. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới trong việc đa dạng hoá các hình thức tổ chức tuyên truyền vận động, nhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong MTTQ Việt Nam, hăng hái tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của Nhà nước.

Trong tình hình mới hiện nay chúng ta đang thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống yêu nước của mình, ra sức củng cố, mở rộng, tập hợp và xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh ngày càng vững chắc để thực hiện sự nghiệp đổi mới của tỉnh, xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng văn minh và tiến bộ. Nhất là từ ngày thành lập lại tỉnh (12/8/1991) đến nay, sau hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, tình hình kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh quốc phòng ở tỉnh Kon Tum có nhiều chuyển biến khá rõ nét, đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đời sống nhân dân nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa ngày càng được cải thiện, nền dân chủ ngày càng được mở rộng. Những thành tựu đó đã chứng minh và khẳng định có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong đó có một phần đóng góp của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở các cấp.

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 84 năm, Ngày thành lập Mặt trận DTTN Việt Nam (18/11/1930-18/11/2014); Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của dân tộc, chúng ta vô cùng cảm kích và tỏ lòng biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã sáng lập ra Mặt trận DTTN Việt Nam trước đây, MTTQ Việt Nam ngày nay, nơi đã tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tư tưởng của Người đã thấm sâu trong nhận thức mỗi con người của chúng ta. Do vậy chúng ta cần tiếp tục củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp có những hình thức tổ chức phù hợp và cách làm đúng, dân chủ, bình đẳng, thống nhất hành động, thì chắc chắn các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ đạt kết quả thiết thực ngay từ cơ sở, có làm được như vậy thì khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh sẽ vững mạnh, tích cực vận động đồng bào các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước cùng nhau tích cực thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ra sức phấn đấu đưa tỉnh Kon Tum sớm thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu, tiến lên “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ hội nhập Quốc tế./.

Nguyễn Đăng Bình-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum